Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 İşbu üç sayfadan oluşan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin; veri sorumlusu olarak belirlenen ve ticaret siciline kayıtlı merkez adresi “Aydıntepe Mah. Güzin Sokak Gemdok Sanayi Sitesi No:17/2 Tuzla 34947 İstanbul/ Türkiye” olan ElektroDeniz Gemi Elektronik İth. İhr. Müm. San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda hukuka uygun olarak değerlendirileceği ve işleneceğine dair sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. Maddesine, KVKK’nın 4. Maddesine ve ilgili mevzuatlara uygun olarak ElektroDeniz Gemi Elektronik İth. İhr. Müm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından;

Amaçları ile işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gemi navigasyon ve iletişim sistemlerinin sağlanması, bakım, onarım ve test işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmeti süresince toplanmakta olup bu kapsamdaki hukuki dayanak ilgili Kanun, Yönetmelikler ve Şirket’in meşru menfaatleridir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda

belirtilmiştir.

 

Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarımı

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınızca internet üzerinden, posta ile ya da elden Şirket’e teslim edilmesi suretiyle Şirket tarafından toplanmaktadır. Ayrıca Şirket’in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Kişisel Veri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirket ayrıca, KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kişisel Veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, bildirilmesini isteme,

haklarına sahiptir.

Güvenlik

Kontrolümüz altında bulunan kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişiminin engellenmesi, kullanılması ve paylaşılmasını önlemek ve veri güvenliğini sağlayabilmek adına uluslararası standartlara uygun idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmaktadır.

***

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Aydıntepe Mah. Güzin Sokak Gemdok Sanayi Sitesi No:17/2 Tuzla 34947 İstanbul/ Türkiye “ adresinden veya Kişisel Verilerinizle ilgili başvuru yapabileceğiniz şirket tarafından belirlenen nazan@elektrodeniz.com  E-posta adresi üzerinden bizzat veya Şirket KEP adresine (elektrodenizgemi@hs02.kep.tr) kimlik tespitinin yapılmasını sağlayacak belgelerle birlikte tarafımıza iletebilirsiniz. Şirket, başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.